Regulamin konkursu „Jesienny poranek z Mamutem”🍂

 • 1  Postanowienia Ogólne
 1. Organizatorem Konkursu jest Mamut Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 104 lok. 3, NIP 7831685464, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000405727, numer BDO 000081288, kapitał zakładowy 1.100.000,00 zł wpłacony w całości, dalej zwana „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 09.11.2023 r. o godz. 8.00, a kończy się dnia 08.12.2023 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.
 • 2. Uczestnicy i zasady Konkursu
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. wykona Zadanie Konkursowe.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2
 4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osó
 5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik prześle na adres marketing@mamutsa.pl :

– zdjęcie potrawy na śniadanie wykonanej z użyciem produktu/ów konkursowych:  Sucharki Mamut extra delikatesowe 230g i/lub Sucharki Mamut bez dodatku cukrów 225 g (uwaga: na zdjęciu musi być widoczne zdjęcie całego lub fragment opakowania/opakowań ww. Produktów konkursowych),

– zdjęcie paragonu potwierdzającego zakup ww. Produktu/-ów w wybranym sklepie sieci Intermarche w okresie 09.11.2023 r. – 08.12.2023 r., (dalej: Zadanie Konkursowe).

 1. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz. W przypadku zgłoszenia przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, Organizator weźmie pod uwagę tylko Zadanie Konkursowe udostępnione jako pierwsze.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:                  – nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie;                          – naruszają regulamin konkursu;                                                                             -użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.
 • 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych
 1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że:
 2. wykonał Zadanie Konkursowe samodzielnie,
 3. przysługuje mu do zgłoszonego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie,
 4. zgłoszone Zadanie Konkursowe nie narusza jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych,
 5. zgłoszone Zadanie Konkursowe nie było wcześniej publikowane.
 6. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody – nabycie wyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.
 • 4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców
 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 2 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny przesłanych przez Uczestników prac i wyłoni najlepsze Zadania Konkursowe, biorąc pod uwagę kryterium atrakcyjności, oryginalności i kreatywności oraz wyłoni w ten sposób 50 (słownie: pięćdziesięciu) Zwycięzców.
 3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

– mix produktów marki Mamut Polska, po jednej sztuce produktów (Bułka Tarta Wrocławska 450g, Sucharki extra delikatesowe 230g, Sucharki bez dodatku cukrów 225g, Sucharki z rodzynkami 235g, Sucharki z mąką pełnoziarnistą 235g, Sucharki extra delikatesowe 41g, Sucharki bez dodatku cukrów 40g, Sucharki z rodzynkami 42g Panier z ciecierzycy 220g, Biszkopty wrocławskie 120g, Biszkopty bez dodatku cukrów 100g, Biszkopty 120g, Mamutki ciastka biszkoptowe 85g, Mamutki ciastka biszkoptowe 20g, Dragon Fingers 60g, Irbis Fingers 60g, Groszek ptysiowy 80g, Grzanki pszenne 150g, Grzanki ziołowe 150g, Grzanki z mąką pełnoziarnistą 150g, Grzanki czosnkowe 150g).

 1. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 2. Komisja wyłoni Zwycięzców w dniu 10.12.2023 r.
 3. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez informację przesłaną z adresu e-mail: marketing@mamutsa.pl.
 4. Warunkiem otrzymania Nagrody jest wysłanie Organizatorowi przez Zwycięzcę w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników, wiadomości prywatnej za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres marketing@mamutsa.pl następujących informacji: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres korespondencyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 5. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 7. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 14 dni od otrzymania od Zwycięzcy informacji o danych do wysyłki, na koszt Organizatora.
 8. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 9. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 10. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 11. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.
 • 5. Dane Osobowe
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy poprzez e-mail: marketing@mamutsa.pl
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy oraz Wyróżnionych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcy, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
  6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail martketing@mamutsa.pl
  8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych, podatkowych, prawnych organy publiczne na podstawie i w granicach prawa.
  9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.
 • 6. Reklamacje
  1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs „Jesienny poranek z Mamutem” na adres e-mail marketing@mamutsa.pl związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
  2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.
  3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację.
  4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.
 • 7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.11.2023. r.
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz.U. 2020 r., poz. 2094 ze zm.).
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresami URL: https://intermarche.pl/konkursy/, www.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku z przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies". Więcej informacji